Kurashita no yu

10:00 - 22:00
Last entry is at 21:30
 
price
Adult: 600 yen
Child: 300 yen
 
Sale towl : 200 yen
 
0261-72-7989

Onsen Lists


Happo Onsen

Mimizuku no yu

Tenjin no yu

Iwatake no yu

Sato no yu

Kurashita no yu

Kominka no yu

Ju-rou no yu